Projekty ekologicznych domów

Adaptujemy projekt domu - krok po kroku

Każdy, kto zdecyduje się na kupno gotowego projektu domu, musi poddać go adaptacji. Odbywa się to u uprawnionego architekta adaptującego. Adaptacja gotowego projektu domu jest warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę budynku. Architekta adaptującego inwestor wybiera sam. Przy wyborze powinno się sprawdzić odpowiednie uprawnienia projektowe i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa. Tylko te dokumenty gwarantują, że inwestor trafił do odpowiedniej osoby. Architekt, który rozpoczyna przystosowanie projektu budynku, przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za projekt, bo od tej chwili uważa się go za projektanta domu.

Co należy do zadań architekta adaptującego?
Podstawową czynnością, jaką musi wykonać architekt, jest dostosowanie gotowego projektu domu do obowiązującej, aktualnej na danym terenie Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu albo do Wypisu i Wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Ważne są również lokalne warunki klimatyczne, gruntowe, bo do nich dopasowuje się dokumentację. Architekt adaptujący wykonuje także projekt zagospodarowania działki i na odpowiedniej mapie geodezyjnej nanosi projekt budynku. Ile takie czynności kosztują? Adaptacja projektu budynku kosztuje minimum ponad 1000 zł. Ale ceny zależą od regionu Polski.

Co należy do zadań inwestora?
Architekt adaptujący rozpocznie swoją pracę tylko wtedy, gdy zostaną mu dostarczone odpowiednie dokumenty. Przede wszystkim do zadań inwestora należy przedstawienie dokumentacji gotowego projektu domu w czterech egzemplarzach. Ponadto inwestor jest zobowiązany dostarczyć mapę geodezyjną do celów projektowych, Decyzję o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu lub Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz warunki techniczne przyłącza elektrycznego, gazowego, wodociągowego i kanalizacyjnego. W uzyskaniu odpowiednich dokumentów, może pomóc architekt, wszystko zależy jednak od zakresu umowy.